UNLEASH HONG KONG’S POTENTIAL – THINK ASIA, THINK HONG KONG

 CHINESE NEW YEAR DINNER 2015

                 2016 CARABRAM - CHINESE DELEGATION

                 2016 CHINNESE NEW YEAR DINNER PARTY